Mobile House မန္ဘာ မ်ား ေက်းဇူး ၿပဳ ၿပီး www.mobilehouse.co.nr မွ တိုက္ ရိုက္ ၀င္ေပး ပါ ရန္ ႏွင္႔ အသစ္ တင္ သမွ် ကို သိရွိ ေစရန္
https://www.facebook.com/MobileHouseServiceCentre
မွာ Like လုပ္ ေပး ၾက ပါ ....

Friday, November 25, 2011

Mobile Technology

Mobile Technology ကိုအသံုးျပဳေသာ
interface ကြဲျပားျခားနားမွဳေပၚမူတည္၍ GSM ႏွင့္ CDMA စနစ္ ဟူ၍ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္သည္။

GSM (Global System For Mobile Telecommunications)
1980 ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ Analog Cellular System ကုိ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ ၄င္းတုိ့၏ ႏုိင္ငံပုိင္ကြန္ယက္စနစ္ႏွင့္ Standard မ်ားကုိ သီးသန့္သံဳးစြဲ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မိမိ
ႏုိင္ငံအတြင္း၌သာ ဆက္သြယ္မွဳမ်ား အဆင္ေျပလာခဲ့ေသာ္လည္းက်န္ေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ဆက္သြယ္မွဳမ်ားေႏွင့္ေႏွးခဲ့၇သည္။၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ေသာ ညီလာခံတခုက်င္းပခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံတုိင္း အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ Mobile Technology System တစ္ခုကို သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး Group Special Mobile (GSM) ဟုေခၚေသာ အဖဲြ့အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ GSM Network System တစ္ခုေပၚေပါက္ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ ယေန့အခ်ိန္တြင္ ကမၻာႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ GSM Network ကုိ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳေနေၾကာင္းေတြ့ရသည္။ GSM ၏အမည္ကုိလည္း Golbal System For Mobile Telecommunications ဟုေျပာင္းလဲ ေခၚခဲ့သည္။ GSM Telephone Network ၏
Standard Frenquency Band မ်ားမွာ 850 Mhz , 900 Mhz ,1800 Mhz ႏွင့္ 1900 Mhz တုိ့ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ GSM Frenquency Band မွာ 900 Mhz ျဖစ္ပါသည္္။850 ႏွင့္ 950 Mhz မ်ားသည္ GSM Network ၏ အနိမ့္ဆံုး Frenquency Band မ်ားျဖစ္ျပီး 1800 ႏွင့္ 1900 Mhz မ်ားထက္ Longer Distance (Signal ေရာက္ရွိႏုိင္မွဳ အကြာအေ၀း)ရွိေၾကာင္းေတြ့ရသည္။
1900 Mhz Frenquency Band ကုိ ေျမာက္အေမရိက၊ကေနဒါ၊ေတာင္အေမရိက
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဓိက သံဳးစြဲျပီးအာရွႏွင့္ ဥေရာပ၌ သံုးစြဲေသာ
ႏုိင္ငံနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ့ရသည္။

WCDMA (Wide Band Code Division Multiple Access)
2001
ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ စတင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ 3G(Third Generation)
Mobile Technology တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Air Interface အေနျဖင့္ UMTS (Universal Mobile Technology System) ကုိအသံုးျပဳထားသည္။WCDMA ၏ Standard Frenquency Band မွာ 2100 MHZ ျဖစ္သည္။ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ့အတြင္း၌ WCDMA ကြန္ယက္ ကို၇၇ွိ အသံုးျပဳႏုိင္ျပီ ျဖစ္သည္။
အထက္ေဖၚျပပါ Mobile Network System မ်ားသည္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား
တူညီေသာ္လည္း အသံုးျပဳေသာ Frenquency အနိမ့္အျမင့္ ကုိ လုိ္က္၍ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ မ်ား ဒြန္တဲြ လွ်က္ ရွိေၾကာငး္ေတြ့ရသည္။

High Frenquency (1900 & 2100 MHZ) ကြန္ယက္အသံုးျပဳျခင္း၏ အားသာခ်က္--

(၁)ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကုိ ခံႏုိင္ျခင္း
(၂)လုိင္းၾကည္လင္ျပတ္သားျပီး ေႏွာင့္ယွက္မွဳကင္းေသာ connection ကုိရရွိႏုိင္ျခင္း
(၃)Outdoor Antenna အသံုးျပဳစရာ မလုိဘဲ Internal Antenna ျဖင့္သာ ေကာင္းစြာအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
(၄)တုိက္တာအေဆာက္အအံု
ထူထပ္ေသာေနရာမ်ား၊Mobile Subscriber {Phone သံုးစြဲသူမ်ားျပားေသာ ျမိဳ့ျပေဒသမ်ားတြင္ clear and un-interrupted (ၾကည္လင္ျပတ္သားျပီး အေႏွာင့္အယွက္ကင္းမဲ့ေသာ) } connection ျဖင့္
အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ျခင္း
(၅)Network Capacity ျမင့္မားျခင္း
(၆)အသံုးျပဳေသာ Mobile Handset မ်ား၏ Battery သက္တမ္းကုိ ၾကာရွည္ေသျခင္း တို့ ျဖစ္သည္။

အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ--

(၁)Network
Coverage Area (Signal ဖမ္းယူႏုိင္ေသာ Area) မွာ Low Frenquency Band မ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္ Signal Strength နည္းပါးျခင္း
(၂)High Frenquency ကုိအသံုးျပဳပါက Operator Station (Base Transceiver Station)မ်ားကုိ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု နီးကပ္စြာတည္ေဆာက္ရျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားျခင္း


Low Frenquency (450 MHZ) ကုိ အသံုးျပဳျခင္း၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ--

(၁)Large Network Coverage Area( Signal ေရာက္ရွိႏုိင္မွဳ ဧရိယာ) က်ယ္ျပန့္ျခင္း
(၂)Receiving Signal ေကာင္းမြန္ျခင္း
(၃)Cell
Area က်ယ္၀န္း၍ Base Transceiber Station မ်ားကုိလည္း နီးကပ္စြာ တည္ေဆာက္ရန္ မလုိျခင္းေၾကာင့္ ကြန္ယက္တုိးခ်ဲ့ မွဳမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျခင္း တို့ျဖစ္သည္။

အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ--

(၁)Signal ေရာက္ရွိႏုိင္မွဳ ဧရိယာ ၾကီးမားျခင္းေၾကာင့္ Transmission ပုိင္းတြင္ High Power Comsumption (Power သံုးစြဲ မွဳမ်ားျခင္း)
(၂)အသံုးျပဳေသာ Handset မ်ား၏ Battery Life ကုိ က်ဆင္းေစျခင္း
(၃)Transmission
တြင္ Power Comsumption ျမင့္မားမွဳေၾကာင့္ CDMA 450 MHZ မ်ားတြင္
စကားၾကာရွည္စြာ ေျပာပါက Handset မ်ားပူလာျခင္း တုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Mobile House
ဖုန္း ၿပဳၿပင္ ေရး ႏွင္႔ အေရာင္းဆိုင္

*****************
ဖုန္းၿပဳၿပင္ ေရးနည္းပညာ သင္တန္း

****************
လမ္း၃၀ ၊ ၇၃-၇၄လမ္းၾကား ၊,ေဆးေက်ာင္းေရွ႕ ၊မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ။

Admin = ရဲရင္႔ေအာင္


Note: Only a member of this blog may post a comment.