Mobile House မန္ဘာ မ်ား ေက်းဇူး ၿပဳ ၿပီး www.mobilehouse.co.nr မွ တိုက္ ရိုက္ ၀င္ေပး ပါ ရန္ ႏွင္႔ အသစ္ တင္ သမွ် ကို သိရွိ ေစရန္
https://www.facebook.com/MobileHouseServiceCentre
မွာ Like လုပ္ ေပး ၾက ပါ ....

Wednesday, August 1, 2012

2012 ၏ အေကာင္းဆံုး android app + game

2012 ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး နဲ႕ လူၾကိဳက္ အမ်ားဆံုး game ႏွင္႔ apps ကို ဆိုင္(၂) ၿပည္႔ အမွတ္တရ အေန နဲ႕ ေရႊးခ်ယ္ ၿပီး free ရၿပီး အလြယ္တကူ ေဒါင္းႏိုင္ေအာင္ လဲ လုပ္ေပးထားပါတယ္ ။

Cut The Rope

  

Cut the Rope began as an iOS app in late 2010. Finally, after the Android community paciently waited in agony, Zepto Lab brought the game to Android.

The main objective of the game is to catch at least one star per level before delivering the piece of candy to Om Nom (The hungry little green monster). To get around saws, spiders, and spikes, you have to cut ropes, pop bubbles, and fly through magical hats. According to the game’s Android Market description, over 60 million people have already played Cut The Rope, and it currently holds a 4.7 star average rating.
After purchasing the game for 99 cents, you will be able to play 250 levels of Cut the Rope with “New Levels Coming Soon”. New boxes (groups of 25 levels) are released about every few months, and the game itself is highly addicting.

 Requires Android: 1.6+

Cut the Rope HD Free

 downloadnow  
Size: 35.76MB
Price: Free
Category: Brain & Puzzle


Speedtest.netIt seems like a new type of  ”G” comes out every year. To see how your internet connection stacks up, Speedtest.net has always been the #1 testing program.
The app is available on all Android 1.6+ devices and is 100% free. Upon downloading Speedtest.net, you will be able to test your ping and download and upload speeds. In addition, the app automatically saves every test that you record on your device, along with the type of data connection (Wifi, 3G, etc.), the date the test took place, and all of the recorded information. Finally, if you’re all about your data speeds, Speedtest.net even allows you to export your results as a CSV right from your Android device.
 


Price: Free!
Requires Android: 1.6+

Speedtest.net 2.0.9

 downloadnow

Size: 3.04MB
Price: Free
Category: Tools

GifBoomDo you know what GIF stands for? Niether do I. But thankfully, we have Wikipedia. The “Graphics Interchange Format” allows pictures to come to life through animation.
Gifboom takes this technology mobile in a very simple and easy to use way. The app will “Wow your friends with high-res, cool Animated GIFs!”
The app takes a bunch of pictures at a set shutter speed. Then, after you have chosen the pictures you would like to use (including access to your local photo gallery), Gifboom quickly turns those photos into an animated GIF. Finally, you can play that animation backwards and forwards in addition to “One Tap Instant sharing to Facebook, Twitter, Tumblr, Email and MMS”.

Price: Free!
Requires Android: 2.2+

 downloadnow
Size: 2.99MB
Price: Free
Category: Photography


SMS PopupNotifications are great. And now that you know how to customize the LED light with Light Flow^, SMS Popup along with Light Flow will create an incredible notification tag team.
SMS Popup is a free application that displays your incoming SMS messages in a nice “popup” dialog. In addition, the app allows for custom notifications by contact and has convenient buttons located just below the message. After receiving a message, SMS Popup puts you one click away from sending a quick reply back. Furthermore, after you close the popup box, the message is automatically marked as “read”. An optional privacy mode is available to hide the sender’s name and message contents.
 


Price: Free!
Requires Android: 1.5+

 downloadnow


Size: 783KB
Price: Free
Category: ToolsChrome BetaIf you’re a true fan of Android’s daddy Google, you would be quite familiar with the Chrome series. Chrome has evolved from a web browser (#2 Most Used) to an operating system (For “Chromebooks”). And now, soon after the release of Ice Cream Sandwich, Chrome has become a mobile web browser.
Chrome has become famous for its speed, simplicity, and syncing capabilities. Furthermore, Chrome Beta for Android will feature Google’s signature omnibox (The single search bar for web history, Googling stuff, bookmarks and more. Omnibox only takes up about a 1/4″ of the screen. Furthermore, if you’re familiar with Chrome, you know that above the omnibox is all of your open tabs. Google knows that you want to maximize your screen and has taken the standard tab system away. In place is a very cool swiping feature that is similar to a deck of cards. The gestures are subtle, fast, and work with an unlimited amount of tabs.
Finally, you can sync up your Google account and see all of the tabs that you have open on any other one of your Chrome devices.
Price: Free!

 downloadnow
Size: 19.84MB
Price: Free
Category: Communication


ColorNoteA lot of people claim to have “photographic memories”. But for the rest of us, even the most important things go in one ear and out the other. ColorNote is the best notepad experience for your Android device.
ColorNote allows you to write text and checklist notes and also assign each note a different color. If you’re keeping secrets, you can also lock your notes from outsiders. Furthermore, if writing a note simply is not good enough to help you remember daily tasdks and other info, ColorNote allows you to set reminders and even pin a notification to your status bar. Finally, ColorNote even allows you to stick your notes to your homepage with the ColorNote widget.
Price: Free!
Requires Android: 1.5+
 downloadnow
Size: 716KB
Price: Free
Category: Productivity


Words With FriendsGames have always been the cornerstone of the Android Market. And being able to play with your friends has made games even more addicting than ever.
One of the most popular games in the Android Market is Words With Friends. The game has the same idea of that of Scrabble. After signing up for an account and registering with your Facebook, Word with Friends will be able to tell you which of your friends are playing.
If you enjoy word games and being able to play with your friends, Zynga has also made Hanging with Friends for Android (Hangman) and will also be releasing Scramble with Friends very soon.

Price: Free! downloadnow
Size: 513KB
Price: Free
Category: Entertainment


Flick Kick Field GoalIt’s Good!
Flick Kick Field Goal is bringing all of the pressure of being a field goal kicker to the Android Market. Flick Kick has quickly become one of the most popular games in the Android Marke. Furthermore, within several game modes, the objective of the game is to flick the football in between the uprights (the two poles on the field goal). While playing the game, wind and distance will constantly be trying to knock the ball away. But with the right amount of power and angle from your finger, you can beat all 3 game modes and your friends.


Price: Free!
Requires Android: 2.0+ downloadnow

Size: 11.76MB
Price: Free
Category: Sports Games


Home Switcher
If you enjoy downloading and playing with multiple launchers, including your standard Android one, Home Switcher is an app that you must have.
Home Switcher lets you see all of your installed launchers (homes) and pick which one to open. In addition, Home Switcher allows you to choose which launcher you want to set as your default one. For example, when you press the home button on your phone, this launcher will come up.
If you’re still puzzled about what a launcher is, check out Go Launcher EX, SPB Shell 3D, or LauncherPro.

Price: Free!
Requires Android: 1.5+ downloadnow

Size: 158KB
Price: Free
Category: Tools


Battery IndicatorHave you ever noticed that the standard Android battery indicator does not include the percent battery remaining?
Battery Indicator shows your battery charge level (percent) as a small icon in your notification bar, with battery temperature, health, voltage, and time since plugged / unplugged. Battery Indicator is the best way to find out exactly how much battery you have left without opening any settings or other applications. It is very simple, does not have any advertisements, and displays the battery precent in 1% increments for advanced accuracy.

Price: Free!
Requires Android: 1.5+ downloadnow

Size: 670KB
Price: Free
Category: Tools
Lookout Mobile SecurityBy now, most Android users are aware of malware, spyware, and trojans that exist.
Lookout Mobile Security is like an anti-virus software for your Android device. Whenever a new app is downloaded and installed, Lookout will automatically search it to ensure that it is safe. However, Lookout is not bulky or annoying like most anti-virus softwares and runs mostly in the background. In addition, by going to myLookout.com, users can find their phone (even if GPS is off) and activate a loud alarm, even if your phone or tablet is on silent. If you’re looking to keep your Android device safe, Lookout is the way to go.
Price: Free!
Requires Android: 1.5+
 downloadnowBeautiful WidgetsWidgets have always been the center piece of the Android platform.
Beautiful Widgets is set of custom widgets that include clock, weather, date, and toggle widgets. Beautiful Widgets will completely enhance your home page in addition to giving you instant access to the most important information without having to open any apps.
Each widget is customizable in size and can be combined with 300 skins to ensure that the widgets fit in with the rest of your phone. LevelUp Studio is so confident that you will love Beautiful Widgets that they are extending the refund policy from 15 minutes to 24 hours!
Price: $2.89
Requires Android: 1.6+ downloadnow
  freeေကာင္းတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိ ေသးတယ္ ဗ်ိဳ႕ ။မတင္ႏိုင္ေတာ႔ လို႕ မိမိ လိုခ်င္တဲ႕ ဟာေလး ေတြကို http://www.1mobile.com   မွာ သြားယူလိုက္ ပါ ။free ေတြ ပဲ ။
 ဖုန္းထဲ ကေန တခါထဲ ေဒါင္းခ်င္ရင္ ေအာက္ က ဟာေလးေဒါင္း သြင္းထားလိုက္ ပါ ။
 downloadnow

No comments:

Post a Comment

Mobile House
ဖုန္း ၿပဳၿပင္ ေရး ႏွင္႔ အေရာင္းဆိုင္

*****************
ဖုန္းၿပဳၿပင္ ေရးနည္းပညာ သင္တန္း

****************
လမ္း၃၀ ၊ ၇၃-၇၄လမ္းၾကား ၊,ေဆးေက်ာင္းေရွ႕ ၊မႏ ၱေလးၿမိဳ႕ ။

Admin = ရဲရင္႔ေအာင္


Note: Only a member of this blog may post a comment.